FAQ

Služby pre firmy

Súhlasy v oblasti odpadového hospodárstva, s ktorými vám vieme pomôcť

• súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy
• súhlas na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia
• súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora
• súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
• súhlas na vypracovanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
• súhlas na vypracovanie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora
• súhlas na vypracovanie súhlasu na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením (pre pôvodcu)
• súhlas na vypracovanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozloži­teľného komunálneho odpadu zo zelene
• súhlas na vypracovanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov

Skládka odpadov

Na Slovensku prevádzkujeme 2 skládky na bežný odpad. Väčšia sa nachádza v Nitrianskom kraji neďaleko obce Rišňovce-Rumanová a poskytuje celkovú kapacitu 485 320 m3, menšia pri obci Svinia v Prešovskom kraji má kapacitu 86 890 m3.

 

Aké služby poskytujete v rámci recyklácie plastov?

• Spracovanie plastového odpadu na regranulát
• Spracovanie plastového odpadu na drť s možnosťou odprašenia
• Spracovanie EPE a EPS zhutnením
• Výkup odpadov z technologických plastov
• Zvozy odpadových plastov
• Prenájom kontajnerov na odpadové plasty
• Zhodnotenie nevyužiteľného plastového odpadu
• Predaj REGRANULÁTOV a PLASTOVÝCH DRTÍ z PE, PP, PVC, ABS, PCABS, PS a iných plastov

Lisovanie druhotných surovín

Lisovanie bolo našou prvou spracovateľskou aktivitou. Zvýšený objem druhotných surovín si vyžiadal aj primerané technologické vybavenie – v roku 2005 sme preto zakúpili plnoautomatický veľkokapacitný lis. Jedná sa o mechanicko-fyzikálnu úpravu v zmysle zákona 223/2001 z.z.  pod kódom nakladania R 12. Výsledkom je polisovaný balík, ktorý je žiadanou surovinou napríklad na výrobu papiera.

Služba nebezpečné odpady komplexne obnáša nasledovné časti
• Zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov
• Zhodnocovanie starých motorových olejov
• Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok z parkovísk (ORL)
• Čistenie lapačov tukov zo závodných kuchýň a reštaurácií
• Čistenie čističiek odpadových vôd (ČOV)
• Preprava a likvidácia tekutých nebezpečných a ostatných odpadov špeciálnou technikou
• Odber vzoriek a vyhotovenie potrebnej analýzy
• Skúšky tesnosti skladovacích nádrži
• Čistenie a údržba kanalizácie
• Predaj a prenájom ekoskladov, kontajnerov, IBC nádob
• Predaj havarijných súprav
• Demontáž, stabilizácia a likvidácia azbestovej krytiny
Materiálno technické-vybavenie pre nakladanie 
s nebezpečným odpadom
• predaj a prenájom vhodných nádob na tekuté a tuhé odpady
• poskytnutie čerpacej techniky
• poskytnutie havarijných prostriedkov
• poskytnutie mobilných skladov na NO
Čo zahŕňa čistenie odlučovača ropných látok?
• Odsatie ropných látok z hladiny a vyčerpanie celého obsahu
• Úplné vyčistenie stien a dna všetkých nádrží a komôr
• Kontrola stavu konštrukcie ORL
• Prepláchnutie filtrov a plaváka prúdom tlakovej vody
• Vyčerpanie vody z umývania
• Uvedenie ORL do prevádzky a kontrola správnosti jeho chodu
• Vystavenie evidenčného dokladu o vzniku nebezpečného odpadu
• Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v zmysle platných predpisov
• Vyhotovenie fotodokumentácie – ORL pred čistením a po vyčistení
Čo je lapač jedlých tukov?
Zariadenie, ktoré slúži na odlúčenie živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd predtým, ako sú odvedené do kanalizácie alebo do ČOV. Čistenie sa vykonáva zväčša v štvrťročných intervaloch, najmä v týchto prevádzkach:
• kuchynské zariadenia
• jedálne a reštaurácie
• výrobne potravín (spracovanie mäsa, grily, pražiarne, cukrárne, pekárne)

Služby pre mestá a obce

Čo všetko spadá pod komunálny odpad?

Komunálny odpad je bežný odpad z domácností, vrátane záhrad, chát, chalúp či garáží. Patria sem aj odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií, námestí, parkov a ďalších priestranstiev v správe obce.

Čo všetko spadá pod veľkoobjemový odpad?

Veľkoobjemový odpad je akýkoľvek odpad, ktorý sa nezmestí do bežných zberných nádob alebo svojím zložením nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Patrí sem napríklad rozobratý nábytok, okná, dvere, vane, umývadlá alebo matrace. Nepatria sem naopak uhynuté zvieratá alebo iný biologický a organický odpad, stavebný odpad, elektroodpad a nebezpečné odpady. Veľkoobjemový odpad zbierame a prepravujeme vo veľkokapacitných kontajneroch a ukladáme ho na skládke odpadov.

Čo všetko spadá pod zmesový odpad?

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. Jeho zber vykonávame priamo z domácností, resp. zo zberných stanovísk pred bytovými domami a zo stanovísk zriadených obcou, a to zo zberných 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l nádob spravidla 1 x za 14 dní.

Čo všetko spadá pod papierový odpad?
Papierový odpad sú bežné obalové a neobalové materiály z papiera a lepenky.
Patria sem noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal, avivážnych prostriedkov a pod.
Nepatrí sem voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapak), plastové obaly a pod.
Čo všetko spadá pod sklený odpad?

Sklený odpad predstavujú bežné obalové a neobalové materiály zo skla. Patria sem fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).

Čo všetko spadá pod plastový odpad?

Plastový obal sú bežné obalové a neobalové materiály z plastov. Patria sem číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapak) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.

Nepatria sem obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Čo všetko spadá pod kovový odpad?

Sklený odpad predstavujú bežné obalové a neobalové materiály z kovu. Patria sem kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín (konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť).

Nepatria sem kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Čo všetko spadá pod nebezpečný odpad?

Patria sem batérie a akumulátory, rozpúšťadlá, kyseliny, pesticídy, motorové a prevodové oleje, plastové obaly znečistené olejmi , farbami a inými škodlivými látkami, absorbenty – handry od oleja, rukavice od oleja. Nepatrí sem napr. nestabilizovaný azbest.

Čo všetko spadá pod elektroodpad?

Patria sem malé a veľké domáce spotrebiče, práčky, sušičky, televízory, monitor, chladnička, svetelné zdroje.

Čo všetko spadá pod drobný stavebný odpad?

Stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných občanom alebo pre občana. Patria sem odpady z tehál, dlaždíc, keramiky, kúsky betónu, škridla, zemina a kamenivo a pod.

Nepatrí sem napr. azbest, veľké kusy betónu, izolačné materiály.

Čo všetko spadá pod biologicky rozložiteľný odpad?

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky. Patria sem kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupina z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.

Nepatria sem biologicky nerozložiteľné odpady, chemicky ošetrené materiály, detské plienky, stavebný odpad, nebezpečný odpad a pod.

Máte daľšie otázky?

Kontaktujte nás!

Mgr. Katarína Koprdová Hudecová obchod@envigeos.sk

Mgr. Katarína Koprdová Hudecová obchod@envigeos.sk

0902 476 537 | obchod@envigeos.sk