Certifikáty

Integrovaný manažérsky systém v rozsahu všetkých činností – zber, zvoz, úprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov je zárukou, že spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. je spoľahlivým a stabilným partnerom pre riešenie odpadového hospodárstva.

ISO 14001

Environmentálny manažment

ISO 9001

Manažment kvality

ISO 45001

Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia