Vedecká 
a publikačná činnosť

Zakladateľ ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. je jedným z najvýznamnejších priekopníkov v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku. Firma tak stojí na dôkladnej znalosti procesov a technológií nakladania s odpadmi a naši zamestnanci dnes svoje know-how čerpajú z dlhoročných akademických skúseností a vedeckej činnosti zakladateľa firmy.

Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.

V rokoch 1979-2010 pôsobil ako pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, je spoluautorom 4 vysokoškolských učebníc, samostatne publikoval 20 recenzovaných vedeckých publikácií, 15 vedeckých príspevkov a viacero odborných článkov. Výrazne sa podieľal na zavedení samostatného predmetu odpadové hospodárstvo v odbore krajinné inžinierstvo.

Bol členom vedeckých rád na SPU v Nitre a členom Slovenskej komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác.

V roku 1993 založil spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., ktorú vedie aj v súčasnosti na pozícii konateľa spoločnosti.

Sanácie miest s nezákonne uloženým odpadom

Nelegálne skládky odpadu sú pre zdravie ľudí aj životné prostredie obrovským rizikom. Obciam preto pomáhame takéto skládky likvidovať, aby sme tak zabránili šíreniu chorôb, ale aj kontaminácii vôd a pôdy.

Sanácia nezákonne umiestneného odpadu prebieha v niekoľkých krokoch. Najprv dôsledne odpad roztriedime na jednotlivé druhy, aby sme mohli tie zhodnotiteľné recyklovať. Následne sa odpad odvezie veľkoobjemovými kontajnermi a recykluje alebo zneškodňuje. Po vyčistení sa spravidla lokalita upravuje terénnymi úpravami či výsadbou vegetácie.

Analýzy komunálnych odpadov

Pri zbere a spracovaní komunálneho odpadu neustále sledujeme jeho zloženie, aby sme vedeli spolu s obcami optimalizovať proces triedenia a maximalizovať mieru recyklácie. Na základe analýz, ktoré vykonávame na vzorkách zmesového odpadu privezeného na skládku sme napríklad zistili, že triedený zber v mestách a obciach stále nedosahuje takú úroveň, ako by mohol. Najväčšie množstvo zo zmesového komunálneho odpadu totiž predstavuje biologicky rozložiteľný odpad a zložky ako papier, plasty, sklo a zmiešané odpady ľahkej frakcie.

Viac o zložení komunálneho odpadu, ktorý pre obce spracúvame, recyklujeme a zneškodňujeme, sa môžete dočítať v tomto dokumente.