Služby pre firmy

Firmám ponúkame komplexný balík riešení spojených odpadmi. Či už potrebujete odpad odviezť, zlikvidovať, roztriediť, zhodnotiť alebo sa poradiť ohľadom platných zákonov a získať potrebné súhlasy, sme tu pre vás.

Komplexné odpadové hospodárstvo

Komplexné odpadové hospodárstvo je balík služieb, ktorý vás odbremení od problémov so vzniknutým odpadom a s ním spojenou legislatívou. Pre každého klienta pripravujeme projekt šitý na mieru jeho požiadavkám a potrebám na základe vstupného auditu.

Zariadime pre vás všetko od technického a legislatívneho zabezpečenia, cez odborný personál, dôslednú separáciu a optimalizáciu logistiky až po ochranu životného prostredia. Vďaka tomu znížite výdavky spojené so spracovaním odpadov, efektívnejšie využijete vlastných zamestnancov a získate istotu, že do bodky spĺňate všetky zákonné normy.

Legislatívny servis

Pomôžeme vám s vypracovaním, doplnením, predĺžením a kontrolou platnosti súhlasov v oblasti odpadového hospodárstva a zastúpime vás pre orgánmi štátnej správy. Alebo s nami uzatvorte zmluvu o kompletnom zabezpečení OH. Vtedy preberieme vaše legislatívne povinnosti v plnej miere:

  • vedenie zákonnej evidencie odpadov
  • súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
  • zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia
  • zber odpadov
  • odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
  • vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
  • vypracovanie Programu odpadového hospodárstva
  • vyhotovenie Havarijných plánov a Prevádzkových poriadkov
  • tvorba Evidenčných listov nebezpečného odpadu
  • zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov

Kontajnerová služba

Firmám, podnikateľom aj fyzickým osobám v rámci Nitrianskeho kraja ponúkame možnosť pristavenia kontajnera počas stavebných, rekonštrukčných a iných prác, pri ktorých vzniká väčšie množstvo nerecyklovateľného odpadu. V paušálnej cene je zahrnutý dovoz a odvoz kontajnera, prenájom na max. 3 dni a likvidácia odpadu na skládke.

Zhodnocovanie odpadov

Medzi naše najväčšie priority patrí separácia a následná recyklácia odpadu. Preto zbierame, triedime a recyklujeme druhotné suroviny našich zákazníkov ako papier, lepenku, sklo, plasty a kompozitné obaly.

Druhotné suroviny lisujeme a plasty rôznymi spôsobmi upravujeme tak, aby sa dali opäť ekonomicky využiť. Vďaka najmodernejším technológiám pri spracovaní vieme tieto suroviny ďalej zhodnocovať a odpredávať. Pomáhame tak životnému prostrediu aj firemným rozpočtom.

RECYKLÁCIA A REGRANULÁCIA PLASTOV

Od roku 2005 vďaka regranulačnej linke a nožovému mlynu recyklujeme plastov pod kódom nakladania R3, čo znamená spracovanie do regranulátu alebo drviny. Tie je možné ďalej použiť ako surovinu na výrobu rôznych nových plastových výrobkov. Viac sa dozviete v často kladených otázkach.

Spracovanie nebezpečných odpadov

Pri nakladaní s nebezpečným odpadom nejde len jeho likvidáciu/zhodnocovanie a odvoz. Patrí sem aj čistenie filtračných zariadení a kanalizácie, odber vzoriek a príprava analýz, či skúšky tesnosti skladovacích nádrží a mnoho ďalšieho.

Naši odborníci vám pomôžu s vypracovaním projektu na odstránenie environmentálnej záťaže a kompletným materiálno-technickým zabezpečením potrebného vybavenia.

veľkokapacitná ADR cisterna 
s objemom 
12 m3
TEKUTÉ ODPADY

Okrem toho, že vás zbavíme tekutých odpadov zabezpečujeme aj čistenie, údržbu a servis odlučovačov ropných látok a lapačov jedlých tukov, na ktoré máme všetky potrebné certifikáty. Preprava tekutých odpadov prebieha pomocou veľkokapacitnej ADR cisterny s objemom 12 m3, ktorú vieme poslať kamkoľvek rámci Slovenska.