Služby pre firmy

Vďaka nášmu profesionálnemu prístupu a dlhoročným skúsenostiam v oblasti nakladania s odpadmi flexibilne riešime individuálne potreby širokého spektra podnikateľských subjektov. Uprednostňujeme zhodnocovanie odpadov vo vlastných zariadeniach a v zariadeniach našich overených partnerov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a s princípmi cirkulárnej ekonomiky.

Komplexné odpadové hospodárstvo

Komplexné odpadové hospodárstvo je balík služieb pre firmy, ktoré chcú riešiť nastavenie svojho systému nakladania s odpadmi efektívne a rýchlo. Ponúkame Vám projekt šitý na mieru, so službami podľa Vašich požiadaviek a potrieb, pripravený na základe vstupného auditu. Pre Vašu firmu zariadime technické a legislatívne zabezpečenie, ako aj odborný personál. Navrhneme a zrealizujeme systém dôsledného triedenia odpadov, optimalizáciu logistiky a nastavenie odpadových tokov a materiálových tokov druhotných surovín.

Zhodnocovanie odpadov

Medzi naše najväčšie priority patrí triedený zber a následná recyklácia odpadu. Lisujeme druhotné suroviny a vďaka najmodernejším technológiám vieme tieto materiály ďalej zhodnocovať a odpredávať. Recyklujeme plasty tak, aby sa dali opäť zmysluplne ekonomicky využiť.

Recyklácia plastov

Od roku 2005, vďaka regranulačnej linke a nožovému mlynu, materiálovo zhodnocujeme plasty do formy regranulátu alebo drviny, pod kódom nakladania R3. Takto zrecyklované materiály je možné ďalej použiť ako surovinu na výrobu nových plastových výrobkov. V rámci recyklácie plastov ponúkame celú škálu služieb od poskytnutia kontajnerov cez zvoz a recykláciu plastového odpadu až po predaj regranulátov a plastových drtí.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadom disponujeme potrebným materiálno-technickým vybavením, aj legislatívnym zabezpečením, pre odvoz všetkých druhov nebezpečných odpadov. Poskytneme Vám vhodné nádoby na tekuté aj tuhé odpady, mobilné sklady NO, aj havarijné prostriedky. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s platnými predpismi je pre nás samozrejmosťou. Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečujeme vlastnými vozidlami vyhovujúcimi Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR.

Tekuté odpady z odlučovačov

Zabezpečujeme čistenie, údržbu a servis odlučovačov ropných látok a lapačov jedlých tukov. Kvapalné odpady prepravujeme vo veľkokapacitnej ADR cisterne s objemom 12 m3, v rámci celého územia SR.

Kontajnerová služba

V rámci Nitrianskeho kraja poskytujeme podnikateľom aj fyzickým osobám pristavanie veľkokapacitných kontejnerov. V paušálnej cene služby je zahrnutý prenájom, dovoz a odvoz kontajnera, aj uloženie nezhodnotiteľného odpadu na skládke.

LEGISLATÍVNY SERVIS

Našim klientom poskytujeme v rámci služby kompletného legislatívneho servisu a poradenstva servis formou outsourcingu. V plnej miere preberáme legislatívne povinnosti zákazníkov a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy. Služba zahŕňa najmä:

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás!