Služby pre mestá a obce

Zameriavame sa na poskytovanie kvalitných služieb a zabezpečenie funkčných systémov odpadového hospodárstva aj v komunálnej sfére. Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti nakladania s odpadmi z miest a obcí využívame pri nastavovaní vysokej efektivity zberu a spracovania odpadu z domácností. Poradíme si so zberom všetkých druhov odpadov, pričom vytriedené zložky komunálneho odpadu prednostne materiálovo zhodnocujeme v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Popri neustálej obnove a modernizácii vozového parku, postupne zabezpečujeme vybavenie zvozových vozidiel vážiacim systémom.

Miestnym samosprávam poskytujeme kompletný servis v celom procese nakladania a spracovania komunálneho odpadu:

 • komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstva
 • zber a preprava komunálnych odpadov
 • poradenstvo a služby v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva

Triedený zber komunálneho odpadu

Pre mestá a obce zabezpečujeme zber všetkých zložiek komunálnych odpadov v zmysle platnej legislatívy a v súlade s VZN obce, vrátane:

 • papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, VKM, textílií, dreva
 • biologického odpadu
 • drobného stavebného odpadu a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku
 • odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov
 • oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

 

Biologicky rozložiteľný odpad a jedlé oleje

Vykonávame triedený zber všetkých zložiek biologického odpadu:

 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO)
 • jedlé oleje a tuky z domácností
 • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

Nezhodnotiteľné zložky komunálneho odpadu

Zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné materiálovo zhodnotiť, odovzdávame na energetické zhodnotenie, alebo zneškodňujeme na dvoch vlastných skládkach odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, na Skládke odpadov Rumanová a Skládke odpadov Svinia.